Kelet Népe (1875-1878)

keletnepe

I. évfolyam 1. szám: 1875. június 15., kedd, Budapest

Lapvezér: Kállay Béni

Kiadóhivatal: Franklin-társulat, Egyetem utcza 4.szám

 

Beköszönő:

Olvasóinkhoz

A jobboldali ellenzék megalakulása folytán szükségessé vált, hogy e párt elvei a napi sajtó terén is határozott kifejezést nyerjenek. E szükségnek kíván megfelelni a KELET NÉPE. A talaj, melyen ma a discussió mozog, tagadhatatlanul kedvezőbb az elfogulatlan eszmecserére, mint az a védelmi állás volt, melybe a kiegyezést elfogadó politikai elemek mind a parlamenti, mind a hírlapi viták terén belekényszerítettek. De épen mind szabadabb s kedvezőbb pálya nyílt az alkotó és szervező eszmék loyalis és hazafias küzdelme számára, kell, hogy lépjenek e pályára a gyakorlati politika emberei, kik a magyar állam megszilárdítását s a magyar társadalom regenerációját nem üres jelszavak vagy összefogás nélküli ötletek, hanem egy jól átgondolt s a maradandóság garanciáit nyújtó terv szerint tartják csak … Súlyos bajok nehezednek a magyar államra, s aggasztó jelenségek mutatkoznak a magyar társadalomban. Ha e bajoknak gátat vetni idejekorán nem sikerül: a nemzet poltikai és társadalmi összeomlásának veszélye napról napra fenyegetőbb utakban fog mutatkozni. Azon politika, mely alkotmányosságunk legújabb korszakában peremre jutott, nélkülözte czélpontjaiban a nemzet jövőjét átkaroló vezéreszméket, eszközeiben a rendelkezésre álló előrelátást, a minden életképes alkotásnál szem elől nem téveszthető sorrendet. Itt rejlik bajaink fő kútforrása. Az üres jelszavak, felületes elméletek, és gépies utánzási ösztön által vezérelt, vagy a rögtöni siker nyughatatlan vágya, s talán néha népszerűségi tekintetek által is sugallt alkotási kísérletek a gyakorlatban természetszerűleg sokszor rombolást és zűrzavart eredményeznek. A jelenleg felülkerekedett pártalakulás mindezen veszélyes jellemvonásokat feltünteti. A kormánynak nincsenek a siker biztosítékait nyújtó vezéreszméi, nincs egy valódi programja, s ennélfogva jövőre sem várhatunk tőle tervszerű alkotásokat. A KELET NÉPE ennélfogva a legujabban érvényre jutott áramlatban nem bírja felfedezni egy jobb fordulat kezdetét, nem lát egyáltalán egy új, egészségesebb irányt, hanem pusztán a hatalomban való megosztozkodást. A KELET NÉPE egész határozottsággal rálép a jobboldali ellenzék által képviselt elvek alapjára, s ez elvek érvényrejuttatását reméli az ország pénzügyi, politikai és társadalmi bajainak orvoslását. A legközvetlenebb veszély államháztartásunk zilált helyzetében rejlik. A KELET NÉPE nem vár sikert a kormány politikájától, mely az államháztartást rendezhetni véli gyökeres közigazgatási reform nélkül, mely a chimaerákkal szakítani nem mer, s a nemzet illusióiból akarja meríteni a honmentő alkotásokra szükséges erőt. A KELET NÉPE az államháztartás rendezését csak pénzügyi, nemzetgazdasági, közigazgatási, a társadalmi reformok combinált alkalmazásával tartja elérhetőnek. A pénzügyek terén a takarékosság, a közigazgatás terén a rend és fegyelem, a társadalmi téren a társadalmi morál helyreállítása, ezek a mi politikai hitvallásunk alapczikkejei. Ezeket írjuk a zászlóra, melyet a törekvéseink diadalába vetett erős bizalommal lobogtatunk. Mi nem a tespedésnek, de nem is a hiú ábrándoknak, hanem az öntudatos haladásnak, a szilárd alapokon való alkotásnak, a munkának, a tetteknek emberei vagyunk. Egész határozottsággal fenn akarjuk tartani a parlamentáris rendszert. De épen az egészséges parlamentarizmus érdekében akarjuk a parlamenti reformot is, és pedig nemcsak ez intézmény külső szervezetében, de a nemzet összes politikai életét felkaroló működésében is, hogy a törvényhozás egyfelől a kellő tevékenységet fejthesse ki, másfelől pedig a valódi alkotmányosság követelményeinek megfelelhessen. Akarjuk továbbá a kormánygépezet, a közigazgatás és az igazságszolgáltatás egyszerűsítését, hogy a kormányzás olcsóbb, akarunk erős központi hatalmat, hogy az ország államiságának méltó képviselője legyen; akarjuk a központi hatalommal szerves összefüggésben a közigazgatási funkciók czélszerű localizálását, a megyei intézménynek a parlamentarismus és felelős kormányzat igényeihez való idomítását. Tiszteljük a történelmi fejleményeket, nem sértjük, sőt ápoljuk a jogos és méltányos érdekeket. Nem toborzunk híveket a nemzet hibáinak való hízelgéssel. Táborunk a jognak, a rendnek a fegyelemnek tábora. Fegyverünk nem az előítélet, nem a vak szenvedély, hanem a józan értelem. Politikai taktikánk nyílt, őszinte és loyalis. Célunk nem a pártviszály, hanem az állami lét alapfeltételeire nézve egyetértés és összetartás a nemzetben; de azért óhajtjuk az egészséges pártalakulást, mely tért nyit az eszmék szabad nyilvánítására, melyet midőn a magunk részére követelünk, megadjuk ellenf eleinknek is. Ellenezni fogunk minden törekvést, mely az országban létező egyházak, vallásfelekezetek vagy nemzetiségek között viszályt idézhetne elő. Reméljük, hogy a közönség megérti s méltányolja törekvéseinket s bizalommal csoportosul lapunk körül. A KELET NÉPE június hó 15-kén indul meg, s hetenkint hatszor a legnagyobb egész íven, a szükséghez képest rendkívüli mellékletekkel, hétfőn, s ünnep utáni napokon, mint esti lap, a legnagyobb félíven, tehát minden nap meg fog jelenni. Vezérczikkeiben a politikai, nemzetgazdasági, pénzügyi és társadalmi kérdésekkel elsőrangú publicisztikai erők fogják tárgyalni. Az országgyűlés, az osztályok bizottságok és párt-klubbok tárgyalásairól hű értesítésekkel szolgálunk. Kíváló figyelmet fognak szentelni a külügyi politikának, s gondolkodtunk róla, hogy olvasóinknak a külföldi eseményekről hű és gyors tudósításokkal szolgálhassunk. Ausztria ügyei,mint hazánkra nézve is kizárólag fontosak, lapunkban nagy gonddal lesznek tárgyalva. A vidék politikai mozgalmait tárgyilagos hűséggel fogják ismertetni számos vidéki levelezőink. A főváros ügyeit, a tudományos, művészeti és közhasznú intézetek tevékenységét ismertetni és lelkiismeretesen ellenőrizni fogjuk. Kiváló gond fordíttatik nemzetgazdasági rovatunkra, mely a mezőgazdára, s az üzletemberre nézve gyakorlatilag hasznos tudnivalók tárháza leend. Tárczánk az irodalmi, művészeti és társaséleti jelenségek hű és érdekes tükre leend. E rovatunk számára sikerült megnyerni kitűnő tárczaírónk, Hevesi Lajos úr állandó közreműködését. Lapunk körül oly számos és oly jelentékeny erőket sikerült csoportosítanunk, hogy a művelt közönség fokozott igényeinek is teljes mércben megfelelhetni reménytünk. Budapest, 1875. junius hóban

Kállay Béni (lapvezér), Komócsy Lajos (felelős szerkesztő)

Utolsó szám: IV. évfolyam 358. szám, 1878. december 30., Budapest

Főszerkesztő: Halász Imre

Kiadóhivatal: Franklin-társulat, Egyetem utcza 4.szám

Megszűnés oka: új lap indítása (utód: Magyarország)
Leköszönő:

A KELET NÉPE a jelen esti kiadással megszűnik, minthogy a kiadóhivatal elhatározta holnap már a >Magyarországot< küldeni a t. előfizetőnek. Midőn alulírt a t. olvasóktól bucsut vesz, el nem mulaszthatja meleg köszönetét nyilvánítni mindazoknak, kiknek azon negyedfélév alatt, míg e lapokat szerkesztette, barátságát és rokonszenvét tapasztalni alkalma volt. E gyakran tapasztalt barátság és rokonszenv mindenkor kellemessé fogja tenni alulírtra nézve a visszaemlékezést a tövises szerkesztői pályára.

Halász Imre A >KELET NÉPE< szerkesztője
Készítette: Fazekas Gyöngyi

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s